Parts

 metro mini 328  Arduino Metro Mini 328  €18,32
 weather station bme280  BME280 sensor board  €4,50
 weather station 3  RTC DS3231 board  €4,50
 weather station tft  2.8" TFT LCD screen  €33,95 
 breadboard  breadboard   €4,00
 weather station wires  breadboard wires  €3,00